Khách hàng tham gia mua sản phẩm trên website chuoihotrungngamruou.com là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch trên website chuoihotrungngamruou.com và tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Sản phẩm hàng hóa được giao dịch trên website chuoihotrungngamruou.com bao gồm các loại thuộc về Nông sản và Dược liệu.

Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên website chuoihotrungngamruou.com đều được thực hiện dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Bằng việc giao dịch trên website chuoihotrungngamruou.com, khách hàng được xem là đã tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình trong quy chế hoạt động của website và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế này.